hgl_148b

Goldener Spruch b

… aber …

---- tsz ----|